Tăng thời lượng phát sóng phim Việt Nam

Chính phủ vừa ban hành Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Điện ảnh; trong có những quy định về việc tăng thời lượng phát sóng phim Việt, ưu tiên chiếu khung giờ vàng.

Cụ thể, về tỷ lệ suất chiếu phim Việt Nam, khung giờ chiếu phim Việt Nam, thời lượng và khung giờ chiếu phim cho trẻ em trong hệ thống rạp chiếu phim, tại Nghị định đã có những quy định chi tiết. Nghị định quy định phim Việt Nam phải được chiếu trong hệ thống rạp chiếu phim, đặc biệt vào các đợt phim kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, phục vụ nhiệm vụ chính trị, xã hội, đối ngoại theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Phim Việt Nam được ưu tiên chiếu vào khung thời gian từ 18- 22h. Tỷ lệ suất chiếu phim Việt Nam trong hệ thống rạp chiếu phim được thực hiện theo lộ trình: Giai đoạn 1, từ ngày 1/1/2023 đến hết ngày 31/12/2025, bảo đảm đạt ít nhất 15% tổng số suất chiếu trong năm. Giai đoạn 2, từ ngày 1/1/2026, bảo đảm đạt ít nhất 20% tổng số suất chiếu trong năm. Giờ chiếu phim cho trẻ em dưới 13 tuổi tại rạp kết thúc trước 22h, cho trẻ em dưới 16 tuổi kết thúc trước 23h.

Ngoài ra, Nghị định cũng quy định về miễn, giảm giá vé cho người cao tuổi, người có công với cách mạng, trẻ em, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và các đối tượng khác theo quy định của pháp luật, tỷ lệ giảm ít nhất 20% giá vé khi trực tiếp sử dụng dịch vụ xem phim tại rạp. Người khuyết tật đặc biệt nặng được miễn giá vé; người khuyết tật nặng được giảm tối thiểu 50% giá vé xem phim.

Về tỷ lệ thời lượng phát sóng phim Việt Nam so với phim nước ngoài, khung giờ phát sóng phim Việt Nam, thời lượng và khung giờ phát sóng phim cho trẻ em trên các kênh có phát phim trên kênh truyền hình trong nước, Nghị định nêu rõ, phim Việt Nam được phát sóng trên các kênh truyền hình trong nước phải được tăng thời lượng chiếu vào các ngày lễ lớn của đất nước, phục vụ nhiệm vụ chính trị, xã hội, đối ngoại; chiếu theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, phục vụ nhiệm vụ chính trị, xã hội, đối ngoại. Phim Việt Nam được ưu tiên phát sóng vào khung thời gian từ 18 – 22 giờ. Thời lượng phát sóng phim Việt Nam trên các kênh truyền hình được thực hiện theo lộ trình: Giai đoạn 1, từ ngày 1/1/2023 đến hết ngày 31/12/2025, bảo đảm đạt ít nhất 15% thời lượng phát sóng phim Việt Nam so với tổng thời lượng phát sóng phim trên các kênh truyền hình trong nước, loại trừ dịch vụ truyền hình theo yêu cầu trên không gian mạng của cơ quan báo chí có giấy phép hoạt động truyền hình. Giai đoạn 2, từ ngày 1/1/2026, bảo đảm đạt ít nhất 20% thời lượng phát sóng phim Việt Nam so với tổng thời lượng phát sóng phim trên các kênh truyền hình trong nước, loại trừ dịch vụ truyền hình theo yêu cầu trên không gian mạng của cơ quan báo chí có giấy phép hoạt động truyền hình.

Phim cho trẻ em được ưu tiên phát sóng vào khung thời gian từ 18 – 22 giờ. Thời lượng phát sóng phim cho trẻ em dưới 16 tuổi đạt ít nhất 5% so với tổng thời lượng phát sóng phim trên các kênh truyền hình trong nước.

Bài viết cùng chủ đề: